مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

  • شرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزانشرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزان
  • شرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزانشرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزان
  • شرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزانشرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزان
  • شرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزانشرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزان
  • شرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزانشرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزان
  • شرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزانشرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزان
  • شرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزانشرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزان
  • شرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزانشرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزان
  • شرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزانشرکت در بیش از 20 مدرسه و آموزش امداد و کمکهای اولیه به دانش آموزان

همزمان با هفته کاهش خطر بلایای طبیعی روز دوشنبه 15/9/1395  تیم مدیریت بحران و آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا و حومه در بیش از 20 مدرسه حاظر گریده و ضمن مدیریت صحنه مانورهای برگزار شده  ، آموزشهای لازم در خصوص امداد و کمکهای اولیه ( خود امدادی و دیگر امدادی) به دانش آموزان مدارس دادند و لازم به ذکر است در این مانورها تیمهای آتش نشانی و هلال احمر در دو مدرسه منتخب با این مرکز همکاری نمودند ./