مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

نام و نام خانوادگی:  آقای رحیم کرمی زاده
 
سمت : رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
تحصیلات :

  کارشناسی ارشد ویژه پرستاری

پست الکترونیک :  

تلفن تماس :

 
07153336100

 

 فعالیت های کاری :