مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

 نام و نام خانوادگی: یوسف کریم زاده

سمت: کارشناس کنترل کیفیت

مدرک : کارشناس پرستاری

 

واحد کنترل کیفیت اورژانس 115 فسا بنا به نیاز مرکز به ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات اورژانس 115 و همچنین پاسخگویی به شکایات بیماران از سال 1390 راه اندازی گردید و وظایف عمده این بخش شامل:

1)- ارتقاء سطح کیفی خدمات اورژانس 115 به بیماران

2)- پایین آوردن حداقل زمان رسیدن بر بالین بیماران

3)- رسیدگی به شکایات بیماران و نیازمندان به خدمات اورژانس115

4)- بازدید منظم دوره ای از پایگاههای اورژانس و رسیدگی به مشکلات پرسنل

5)- نظارت بر برنامه های ماهانه پایگاههای اورژانس

6)- برگزاری جلسات کنترل کیفیت با حضور اعضاء

7)- نظارت بر تحویل بیماران به اورژانس بیمارستانها و پیگیری مشکلات مربوط

اهداف:

پایین آوردن زمان رسیدن بر بالین بیماران - ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات به حد مطلوب - رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بیماران در کمترین زمان ممکن