مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

معرفی واحد نقلیه

 

نام و نام خانوادگی :                                     داوود صفری

 

سمت سازمانی :                                         مسول واحد نقلیه   

 

تحصیلات :                                                کارشناس فوریت های پزشکی