مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

معرفی واحد ستاد هدایت و ارتباطات

مسول محترم واحد ستاد هدایت و ارتباطات :     سرکار خانم مریم کاظمی