مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

ستاد هدایت و ارتباطات

مسول محترم واحد عملیات و بحران :  جناب آقای محمد سلیمی