مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

معرفی واحد امور پایگاه ها

  مسول محترم واحد امور پایگاه ها  :  جناب آقای علی کوهی