مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

فناوری اطلاعات

مسول محترم واحد فناوری اطلاعات آقای سید ایوب حسینی

                                 کارشناس محترم پرستاری