مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روابط عمومی

 

مسول محترم روابط عمومی آقای یوسف علیپوریان

                            تکنسین محترم فوریت های پزشکی