مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

معرفی واحد

  مسول محترم واحد آموزش  :  جناب آقای علی حیدری 

 

 

بخش آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا همزمان با استقلال دانشگاه علوم پزشکی فسا ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز در این مرکز واحدهای مختلف از جمله آموزش نیز به وجود آمد این مرکز از همان ابتدا با معرفی رابط آموزشی به دانشگاه فعالیت آموزشی خود را به صورت مستقل از کلیه واحدها شروع نمود . 
بخش آموزش ضمن خدمت:

در بخش آموزش ضمن خدمت سالانه با توجه به نیاز سنجی بعمل آمده فرمهای ب را تهیه و به کمیته آموزش کارکنان دانشگاه جهت صدور مجوز ارسال مینماید و پس آز کسب مجوزهای لازم با استفاده از امکانات داخلی و دعوت از اساتید دانشگاه و کارشناسان و ...کلاسها و کارگاههای مختلف رابرگزار مینماید و هرکدام از پرسنل میتوانند برنامه کاری خود را طوری تعیین نمایند که در کلاسها شرکت نمایند و با شرکت در این کلاسها هر یک از نیروهها بیش از 170 ساعت آموزشی را میگذرانند . با توجه به آمارها هر ساله این واحد به 90 درصد اهداف خود رسیده است.