مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

معرفی واحد EOC

.

نام و نام خانوادگی :                                     صادق کرمی زاده

 

سمت سازمانی :                                         مسول واحد EOC

 

تحصیلات :                                                کارشناس پرستاری