مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

معرفی واحد EOC

.

نام و نام خانوادگی :                                    محمد سلیمی

 

سمت سازمانی :                                         مسول واحد EOC