مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

EOC

 

 

نام و نام خانوادگی :                                     علی بازیار

 

سمت سازمانی :                                         مسول پایگاه دوم شهری   

 

تحصیلات :                                                کارشناس پرستاری