مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

اخبار

ریاست مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی اهم فعالیتهای کارشناسان ستاد عملیات وکارشناسان فوریتهای پزشکی  این مرکز در آذرماه1395 به قرار ذیل می باشد:
1-تعداد کل تماس ها با مرکز 19389
2- تعداد کل اعزام آمبولانس1383
3-تعداد مشاوره های  انجام شده تلفنی510مورد
4-تعداد بیماران با درمان سرپایی318
5-تعداد بیماران بارضایت شخصی که انتقال داده نشده اند 81
6- تعداد بیماران منجر به بستری949
7-تعداد بیماران حوادث ترافیکی205 مورد با 231بیمار
8- تعداد بیماران حوادث غیر ترافیکی167
9- تعداد سایر بیماران1011
10- تعدا استقرارهای انجام شده  390
11- تعدا استقرار های فوق برنامه 0