مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی  مرکز اورژانس فسا : درحوادث  شهری  وجاده ای  دیروز چهاردهم دی ماه 15 نفر از خدمات  اورژانس 115 فسا  بهره مند شدند. بر اساس این گزارش .