مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

اخبار

معاونت اجرایی

نقلیه

نقلیه نقلیه

معرفی واحد

معرفی واحد نام و نام خانوادگی: ابراهیم اسماعیلی مدرک: تکنسین فوریتهای پزشکی سوابق اجرایی: مسول اورژانس بیمارستان شریعتی از تاریخ 5/10/1369تا 10/7/1380  معاونت اجرایی اورژانس 115 از تاریخ 10/7/1380 تاکنون