مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

امور اداری

پایگاه سه راهی جلیان

 مسول محترم واحد آمار آقای صادق کرمی زاده

                                   کارشناس محترم پرستاری