مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

معاونت اجرایی

نام و نام خانوادگی: ابراهیم اسماعیلی

مدرک: تکنسین فوریتهای پزشکی

سوابق اجرایی: مسول اورژانس بیمارستان شریعتی از تاریخ 5/10/1369تا 10/7/1380 

معاونت اجرایی اورژانس 115 از تاریخ 10/7/1380 تاکنون