مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

معرفی واحد ریاست

نام و نام خانوادگی: دکتر حسن جمشیدی
 
سمت : رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
تحصیلات :

دکترای تخصصی PH.D مدیریت بحران

کارشناسی ارشد هوشبری

پست الکترونیک :  

تلفن تماس :

 
07153336100

 

 فعالیت های کاری :