مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

اخبار

آموزش

مطالب آموزشی

مطالب آموزشی عنوان مطلب   احیای قلبی ریوی جهت پرسنل عملیاتی دانلود دستورالعمل کار با آمبولانس بنز اسپرینتر314 دانلود سوختگی پیشگیری و کمکهای اولیه دانلود آموزش وسایل موجود در آمبولانس دانلود سرمازدگی دانلود فیلم ...

معرفی واحد

معرفی واحد بخش آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا همزمان با استقلال دانشگاه علوم پزشکی فسا ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز در این مرکز واحدهای مختلف از جمله آموزش نیز به وجود آمد این مرکز از همان ابتدا با معرفی رابط آموزشی به دانشگاه فعالیت آموزشی خود را به ...