مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

آمـار

مسول محترم واحد آمار آقای محمد آبادی

                            کارشناس محترم پرستاری